oneiriad: (Default)
([personal profile] oneiriad Jul. 21st, 2017 08:43 pm)
Man skal åbenbart forhåndstilmeldes for at kunne være med til Safari event'en på Fisketorvet - ifølge det de har skrevet på Fisketorvets facebook.

Der vil være 3000 billetter - jeg aner ikke, om det er mange eller lidt - og man skal åbenbart følge med på Fisketorvets facebook for at gøre sig håb om at sikre sig én, for ingen ved hvornår de lægger dem ud.

Så - hvis nogle af jer har planer om at skulle på Safari, så er det nok en god ide at holde øje?

Jeg HADER den her slags ting. Det gør mig stresset og paranoid. :-(
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
.

Profile

oneiriad: (Default)
oneiriad

Most Popular Tags

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags